TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG: A1, B1, B2, B11(STĐ) C, B2 LÊN C.
. Điều kiện đối với người học lái xe: (Theo Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái…
Xem thêm